تاريخ : یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ | 7:18 | نویسنده : گروه معارف اسلامی
ات گردهمايي فلسفه و منطق 92-91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پرسنلی

جلسه اول

جلسه دوم

 

جلسه  سوم

1

حسن بابایی زاده

۲۶۳۲۲۹۸۸

 2

علی بنایی آرانی

۲۶۳۰۵۱۱۶

*3

سعید چاکری

۲۶۳۱۳۱۷۲

*

* *

4

حسین خلیق

۲۵۸۷۲۸۲۰

*5

جواد رافعی

۲۷۰۰۲۸۱۸

*۶

محسن رحمانی

۲۷۰۰۰۸۵۳

 *۷

رضا سربند

۲۵۹۳۹۶۴۶

 ۸

محمد علی صفوی

۲۷۰۰۳۲۱۷
۹

محمداكبري نصرآبادي

*۱۰

منصور مزینی

۲۶۳۰۸۰۷۱


   ۱۱

محمد علی مسگری

۲۷۰۰۳۸۸۰

 ۱۲

حسن فارسي

 

 *۱۳

اکبر فلاح

 

 14

خيرالله ايماني بيدگلي

27006822
15

جواد رحیمی

 36390668

 16

جلال پردل

11060010

 

 


17

قاسم رحيميان

20844701

*

 


18

اكبر  اشرفي

           *


        

 

 

 

 ليست همكاران شركت كننده در مجمع علمي فلسفه ومنطق ۹۱-۹۰

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره پرسنلي

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

1

عذرا احمدی

۲۷۰۰۴۲۲۸۱
2

فرزانه باقری

۲۵۶۵۲۱۳۸

             *        *

3

ربابه پهلوانی

۲۵۱۴۵۷۸۳
4

زهرا تاد

۲۷۰۰۵۸۷۷

             *
*

5

فاطمه حامدی

۲۷۰۰۲۴۲۳

*

6

اشرف حجتی فر

۸۶۰۰۵۸۴۳

*

7

زینب ذاکری

۶۷۸۵۸۲۷۲۵

             *

8

طیبه رحیمی نیا

۲۶۳۱۶۷۱۷
9

فاطمه زارع معتمدی

۲۵۸۹۱۲۳۶

            *         *

10

زهرا ساجدی

۲۷۰۰۸۰۶۱

            *        *

11

ام البنین شاه میرزایی

۲۷۰۰۶۲۹۰
12

اقدس شهیر

۲۶۳۶۶۴۰۷
13

         مريم خيامي
            * * *

14

معصومه عصمتی

۲۷۰۰۳۳۲۱

            *        * *

15

رویا فلاحی

۲۶۳۹۲۸۴۸

            * *

16

مریم قرنی

۲۶۳۹۲۸۴۸

            *         *

17

فاطمه قطبی

۲۵۶۵۲۱۲۰
18

مریم مس فروش

۲۶۳۲۶۹۹۲

            *         *

19

اکرم نزادی

۲۶۲۹۶۱۱۰
20

فاطمه صفرزاده  

 26306887
21

زهرا پورظهير

27042429
22

فاطمه حسيني پويا

41271422

           
             *


*

23

۲۴

۲۵

عاطفه آوازی

فاطمه قزوینی

زهره يزداني نژاد

افروز دستمالچي


۲۷۰۰۴۴۹۸

۲۵۶۵۲۱۰۶
             *

       ------------
         
            *

            -------

*

      ------------
       
*

-----------------------

                                                        تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ | 11:58 | نویسنده : گروه معارف اسلامی

لیست اسامی همکاران شرکت کننده در جلسات گروه های آموزشی متوسطه(معارف اسلامی92- 91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پرسنلی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

1

اصغر استادآقایی

۲۷۰۰۲۰۰۷


*

    2

احمد اختیار زاده

۳۳۲۰۳۷۳۹

 

 3

عباسعلی اسماعیلی

۸۶۴۴۷۴۲۴


 

 4

اکبر اشرفی

۹۳۳۵۱۶۰۵


    5

اسماعیل اقا بابایی

۲۵۳۵۶۳۹۶

 *

 6

عباسعلی امین ابادی

۲۵۳۴۶۷۳۸

 

 7

خیر الله ایمانی

۲۷۰۰۶۸۲۲


*

 8

محمد اكبري نصر ابادي

۲۱۵۰۵۹۵۴


 

 9

حسن بابایی زاده

۲۶۳۲۲۹۸۸

*


*

10

علی بنایی آرانی

۲۶۳۰۵۱۱۶

*
 
11

جلال پر دل

۱۱۰۶۰۰۱۰


*
12

سید سعدی تقوی

۸۱۰۵۴۷۳۷


 
13

سعید چاکری

۲۶۳۱۳۱۷۲

   *   

* *

14

رضا حاشیه باف

۲۰۸۴۷۸۵۹

   
15

حسین خلیق

۲۵۸۷۲۸۲۰

*

* *

16

جواد رافعی

۲۷۰۰۲۸۱۸

*
17

محسن رحمانی

۲۷۰۰۰۸۵۳


*


*

18

جواد رحیمی

۲۶۳۹۰۶۶۸

*
 
19

علی اصغر رسولی

۲۶۲۹۵۹۸۳


 

     20

محسن روشن

۲۷۰۰۶۱۲۴

 

 21

قاسم رحيميان

۲۰۸۴۴۷۰۱


*


 22

محمد علی سپهری

۲۶۱۷۱۴۶۷

 


 23

رضا سربند

۲۵۹۳۹۶۴۶

 


     24

حسین علی شریف

۹۰۹۲۳۵۴۲

     


*

25

علی اکبر صاحبی فرد

۲۶۳۱۵۳۶۱


 
26

حسین صادق پور

۲۶۳۳۰۲۰۴

 

 27

محمد علی صفوی

۲۷۰۰۳۲۱۷


*

   28

محمد علی عرشی

۲۶۳۰۷۱۲۷

 

 29

ابوالفضل عطوفی

۲۵۶۲۳۳۶۳


 

 30

علی غلامرضاپور

۲۶۳۰۲۲۲۳

 


 31

حسن فارسی

۲۶۳۱۵۷۲۲

 *

   32

مهدی کدخدازاده

۲۷۰۰۰۸۹۲

 


  33

حسن محقق

۲۶۳۰۷۹۰۶


 


 34

علی اقا متوسل

۲۶۳۰۷۸۴۱

 


 35

منصور مزینی

۲۶۳۰۸۰۷۱


*

   

*

36

محمد علی مسگری

۲۷۰۰۳۸۸۰


*

   37

حسين موحد رستگار

۲۶۳۰۳۶۹۸

*


 38

محمد حسین وهابی

۲۶۳۱۳۳۶۶

 

 39

محمد رضا هاشمی

۲۶۳۹۰۴۰۳

 

       40

------------
     
   41    

اکبر فلاح

--------------------------

عمو حسن زاده

۳۳۳۴۰۲۸۲

--------------       

 

----------

 

-------خ

و

ا

ه

رعذرا احمدی

۲۷۰۰۴۲۲۸۱


     *     


     ۴۳

اکرم افتخاری

۲۷۰۴۲۴۶۸

   *  

*  ۴۴

زهره يزداني نژاد

۲۶۳۱۹۵۹۱

*


*

*

عاطفه آوازی

۲۷۰۰۴۴۹۸


    *   

  *    

*

۴۶

اعظم باقری

۲۶۳۰۵۰۱۰

  *

     ۴۷

فرزانه باقری

۲۵۶۵۲۱۳۸


    *   

  *     ۴۸

بتول بنفش مفرد

۵۶۱۲۱۳۸۱

        
*

      ۴۹

ربابه پهلوانی

۲۵۱۴۵۷۸۳

 *

  * ۵۰

صدیقه پور سیدی

۲۶۳۰۵۲۳۶


 

     ۵۱

کبری دهقانی

۸۱۰۰۹۸۲۲


 *
۵۲

زهرا پور ظهیر

۲۷۰۴۲۴۲۹

 
۵۳

بتول پور موسوی

۲۶۳۱۲۱۰۱

 
۵۴

زهرا تاد

۲۷۰۰۵۸۷۷

  *

* *

۵۵

اقدس چرخچی

۲۶۳۲۴۹۷۴


 
فاطمه حامدی

۲۷۰۰۲۴۲۳

   *     


*

اشرف حجتی فر

۸۶۰۰۵۸۴۳

 *

* *

۵۸

فاطمه حسینی پویا

۴۱۲۷۱۴۲۲

 


 فاطمه خرم آبادی

۲۶۳۲۰۰۷۸


 

   ۶۰

نرجس خیامی

۳۸۰۰۶۱۹۱

*

     زینب خدادوست


*

*

۶۲

افروز دستمالچی

۲۷۰۰۶۰۳۶


    *  

*

۶۳

زینب ذاکری

۶۷۸۵۸۲۷۲۵

  *

*

طیبه رحیمی نیا

۲۶۳۱۶۷۱۷

  *
۶۵

شکوه روزبه

۲۶۳۰۶۱۳۲
۶۶

فاطمه زارع معتمدی

۲۵۸۹۱۲۳۶

   * 

* *

۶۷

نرگس زین ساز

۲۶۳۱۲۱۸۸


 
۶۸

زهرا ساجدی

۲۷۰۰۸۰۶۱

*

* *

۶۹

ام البنین شاه میرزایی

۲۷۰۰۶۲۹۰

۷۰

اقدس شهیر

۲۶۳۶۶۴۰۷

 
کبری شیخی

۲۶۳۲۳۰۱۱

۷۲

بتول شرینکار موحد

۲۶۳۱۲۲۵۱


 *
۷۳

منیر شرینکار موحد

۶۷۸۵۲۴۷۵


 
۷۴

نرجس بابا زاده

 *
۷۵

مريم تنباكوكار *


*

۷۶

صدیقه عارفی

۶۷۸۵۱۲۳۳

       
معصومه عصمتی

۲۷۰۰۳۳۲۱

   * 

* *

۷۸

مهرانه فرخ یار

۲۶۳۲۰۴۹۴

  *
۷۹

رویا فلاحی

۲۶۳۹۲۸۴۸

   * 
۸۰

مریم قرنی

۲۶۳۹۲۸۴۸


*

*

۸۱

فاطمه قزوینی

۲۵۶۵۲۱۰۶

 
    
۸۲

فاطمه قطبی

۲۵۶۵۲۱۲۰

     
زهرا کاظمی

۲۶۳۱۲۲۳۷

*


*

۸۴

فاطمه گندمکار

۳۸۰۱۸۲۸۸

 
۸۵

زهرا گندمی

۱۰۵۲۳۹۲۷

  

   *  
مریم مس فروش

۲۶۳۲۶۹۹۲

  * 

* *

۸۷

اکرم نزادی

۲۶۲۹۶۱۱۰

   
لعیا نیکوفر د

۲۶۳۸۹۹۸۹

  *

*

۸۹

زهرا هاشمی

۲۶۳۲۴۳۶۴


 
۹۰

کبری حاج حسینی

۲۷۰۵۰۳۹۷

 


تاريخ : شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ | 11:40 | نویسنده : گروه معارف اسلامی
جلسات گردهمايي فلسفه و منطق ۹۱-۹۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پرسنلی

جلسه اول

جلسه دوم

 

جلسه  سوم

1

حسن بابایی زاده

۲۶۳۲۲۹۸۸

 

    

  ×   

2

علی بنایی آرانی

۲۶۳۰۵۱۱۶

 

     

     

3

سعید چاکری

۲۶۳۱۳۱۷۲

*

      *

    ×  

4

حسین خلیق

۲۵۸۷۲۸۲۰

*

      

    ×  

5

جواد رافعی

۲۷۰۰۲۸۱۸

*

       

    × 

۶

محسن رحمانی

۲۷۰۰۰۸۵۳

 

       

     ×        

۷

رضا سربند

۲۵۹۳۹۶۴۶

 

      

     

۸

محمد علی صفوی

۲۷۰۰۳۲۱۷

*

       

    ×  

۹

علی اقا متوسل

۲۶۳۰۷۸۴۱

 

       

       

۱۰

منصور مزینی

۲۶۳۰۸۰۷۱


   

         

    ×   

۱۱

محمد علی مسگری

۲۷۰۰۳۸۸۰

 

      

     

۱۲

حسین موحد رستگار

 

 

      

      

۱۳

اکبر فلاح

 

 

     

       

14

خيرالله ايماني بيدگلي

27006822

*

      

     ×  

15

جواد رحیمی

 36390668

 


     

       

16

جلال پردل

11060010

 

 

 ×

17

قاسم رحيميان

20844701

*

 

 ×

18

مهدي كدخدا زاده

27000892

 

        

 

 

 

 ليست همكاران شركت كننده در مجمع علمي فلسفه ومنطق ۹۱-۹۰

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره پرسنلي

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

1

عذرا احمدی

۲۷۰۰۴۲۲۸۱

 

       
     


 

2

فرزانه باقری

۲۵۶۵۲۱۳۸

 

         
     

    

3

ربابه پهلوانی

۲۵۱۴۵۷۸۳

*

     
    *

 ×

4

زهرا تاد

۲۷۰۰۵۸۷۷

*

     *

  ×

5

فاطمه حامدی

۲۷۰۰۲۴۲۳

*

     *

    ×

6

اشرف حجتی فر

۸۶۰۰۵۸۴۳

 *

    * 

    ×

7

زینب ذاکری

۶۷۸۵۸۲۷۲۵

*

    * 

    ×

8

طیبه رحیمی نیا

۲۶۳۱۶۷۱۷

*

     

     ×

9

فاطمه زارع معتمدی

۲۵۸۹۱۲۳۶


*    

    *  

   ×

10

زهرا ساجدی

۲۷۰۰۸۰۶۱

*


     *           

      ×

11

ام البنین شاه میرزایی

۲۷۰۰۶۲۹۰

*

    

     ×

12

اقدس شهیر

۲۶۳۶۶۴۰۷

 *


     

 ×

13

کبری شیخی

۲۶۳۲۳۰۱۱

*

    *

       ×
       

14

معصومه عصمتی

۲۷۰۰۳۳۲۱

*

    * 

    ×

15

رویا فلاحی

۲۶۳۹۲۸۴۸

 *

     *

      ×

16

مریم قرنی

۲۶۳۹۲۸۴۸

*


        *     

×

17

فاطمه قطبی

۲۵۶۵۲۱۲۰

*

     * 

      ×    

18

مریم مس فروش

۲۶۳۲۶۹۹۲

*

    *  

     ×

19

اکرم نزادی

۲۶۲۹۶۱۱۰

 

 

         

20

فاطمه صفرزاده  

 26306887

 

 

        

21

زهرا پورظهير

27042429

*

 *

 ×

22

فاطمه حسيني پويا

41271422

 

 

 

23

۲۴

۲۵

نرجس خيامي

عاطفه آوازی

فاطمه قزوینی

38006191

۲۷۰۰۴۴۹۸

۲۵۶۵۲۱۰۶

 

*

 

*

 *

 

*

        ×

       

        × 

                                                         تاريخ : شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ | 9:21 | نویسنده : گروه معارف اسلامی

لیست اسامی همکاران شرکت کننده در جلسات گروه های آموزشی متوسطه(معارف اسلامی۹۱-۹۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پرسنلی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

1

اصغر استادآقایی

۲۷۰۰۲۰۰۷


*

    

 *  

   * 

2

احمد اختیار زاده

۳۳۲۰۳۷۳۹

 

 

 


 

3

عباسعلی اسماعیلی

۸۶۴۴۷۴۲۴


 

 

 


 

4

اکبر اشرفی

۹۳۳۵۱۶۰۵

*

    

*
            

×
    

5

اسماعیل اقا بابایی

۲۵۳۵۶۳۹۶

 

 

  *

  

6

عباسعلی امین ابادی

۲۵۳۴۶۷۳۸

 

 

 


 

7

خیر الله ایمانی

۲۷۰۰۶۸۲۲


*

 

 *

*
    

8

محمد اكبري نصر ابادي

۲۱۵۰۵۹۵۴


 

 

 


 

9

حسن بابایی زاده

۲۶۳۲۲۹۸۸

*

  *

  *

 *   

10

علی بنایی آرانی

۲۶۳۰۵۱۱۶


 

  

 

×

11

جلال پر دل

۱۱۰۶۰۰۱۰


*

   

  

   *

  * 

12

سید سعدی تقوی

۸۱۰۵۴۷۳۷


 

 


 


 ×

13

سعید چاکری

۲۶۳۱۳۱۷۲

   *   

    *

    * 

    × 

14

رضا حاشیه باف

۲۰۸۴۷۸۵۹

   

    

    

      

15

حسین خلیق

۲۵۸۷۲۸۲۰

*

 *

     * 

   * 

16

جواد رافعی

۲۷۰۰۲۸۱۸

*

     

    *

  *

17

محسن رحمانی

۲۷۰۰۰۸۵۳


*

    

  *  

×  

18

جواد رحیمی

۲۶۳۹۰۶۶۸


 

 

*
 

        ×

19

علی اصغر رسولی

۲۶۲۹۵۹۸۳


 

     

   

   

20

محسن روشن

۲۷۰۰۶۱۲۴

 

 


 


 

21

قاسم رحيميان

۲۰۸۴۴۷۰۱


*


 

 *

×
 

22

محمد علی سپهری

۲۶۱۷۱۴۶۷

 


 


 


 

23

رضا سربند

۲۵۹۳۹۶۴۶

 


     

     

     

24

حسین علی شریف

۹۰۹۲۳۵۴۲

     

 * 

     

      

25

علی اکبر صاحبی فرد

۲۶۳۱۵۳۶۱


 

 


 


 

26

حسین صادق پور

۲۶۳۳۰۲۰۴

 

 

 


 

27

محمد علی صفوی

۲۷۰۰۳۲۱۷


*

   

   * 

    *  

28

محمد علی عرشی

۲۶۳۰۷۱۲۷

 

 


 


 

29

ابوالفضل عطوفی

۲۵۶۲۳۳۶۳


 

 

 


 

30

علی غلامرضاپور

۲۶۳۰۲۲۲۳

 


 

 


 

31

حسن فارسی

۲۶۳۱۵۷۲۲

 *

   

   

    

32

مهدی کدخدازاده

۲۷۰۰۰۸۹۲

 


  

    

   

33

حسن محقق

۲۶۳۰۷۹۰۶


 


 

 


 

34

علی اقا متوسل

۲۶۳۰۷۸۴۱

 


 


 


 

35

منصور مزینی

۲۶۳۰۸۰۷۱


*

   

    *

 *  

36

محمد علی مسگری

۲۷۰۰۳۸۸۰


*

   

   * 

  ×    

37

حسين موحد رستگار

۲۶۳۰۳۶۹۸

*


 


 


 

38

محمد حسین وهابی

۲۶۳۱۳۳۶۶

 

 

 


 

39

محمد رضا هاشمی

۲۶۳۹۰۴۰۳

 

 

 


 

      40

------------
     
   41    

اکبر فلاح

--------------------------

عمو حسن زاده

۳۳۳۴۰۲۸۲

--------------       

 *

----------

 

-------

   

-------

     

--------------

×

خ

و

ا

ه

ر

ا

ن

عذرا احمدی

۲۷۰۰۴۲۲۸۱


     *     


     


  *  


    

۴۳

اکرم افتخاری

۲۷۰۴۲۴۶۸

   *  

   * 

  * 

  ×  

۴۴

زهره يزداني نژاد

۲۶۳۱۹۵۹۱

*


 *


 *

×
 

عاطفه آوازی

۲۷۰۰۴۴۹۸


    *   

     

  *

  ×

۴۶

اعظم باقری

۲۶۳۰۵۰۱۰

  *

     

   * 

   × 

۴۷

فرزانه باقری

۲۵۶۵۲۱۳۸


    *   

         

  * 

     ×

۴۸

بتول بنفش مفرد

۵۶۱۲۱۳۸۱

        
*

   *   

   * 

   ×  

۴۹

ربابه پهلوانی

۲۵۱۴۵۷۸۳

 *

    * 

  *

   ×

۵۰

صدیقه پور سیدی

۲۶۳۰۵۲۳۶


 

     

  

     

۵۱

کبری دهقانی

۸۱۰۰۹۸۲۲


 * ×

۵۲

زهرا پور ظهیر

۲۷۰۴۲۴۲۹

 *

 *   

    

  ×   

۵۳

بتول پور موسوی

۲۶۳۱۲۱۰۱

 

 

 


 

۵۴

زهرا تاد

۲۷۰۰۵۸۷۷

  *

   * 

   *  

  ×  

۵۵

اقدس چرخچی

۲۶۳۲۴۹۷۴


 

 

 


 

فاطمه حامدی

۲۷۰۰۲۴۲۳

        

  *   

    *

    ×

اشرف حجتی فر

۸۶۰۰۵۸۴۳

 *

*

   *

   ×

۵۸

فاطمه حسینی پویا

۴۱۲۷۱۴۲۲

 *


 

   

    × 

فاطمه خرم آبادی

۲۶۳۲۰۰۷۸


 

   

     

     

۶۰

نرجس خیامی

۳۸۰۰۶۱۹۱

*

  *   

    *

  × 

مریم تبریزی زاده

 

 

    

  

      

۶۲

افروز دستمالچی

۲۷۰۰۶۰۳۶


      

   

    

    

۶۳

زینب ذاکری

۶۷۸۵۸۲۷۲۵

  *

  *  

    *

  ×

طیبه رحیمی نیا

۲۶۳۱۶۷۱۷

  *

   

   *

 ×

۶۵

شکوه روزبه

۲۶۳۰۶۱۳۲

  *

 *    

   *

  × 

۶۶

فاطمه زارع معتمدی

۲۵۸۹۱۲۳۶

   * 

  *    

    *

 ×

۶۷

نرگس زین ساز

۲۶۳۱۲۱۸۸


 *

     

     *

     

۶۸

زهرا ساجدی

۲۷۰۰۸۰۶۱

*


*    

   *

  ×

۶۹

ام البنین شاه میرزایی

۲۷۰۰۶۲۹۰

*

      

   *

   ×

۷۰

اقدس شهیر

۲۶۳۶۶۴۰۷

 

     


   

     

کبری شیخی

۲۶۳۲۳۰۱۱


*

   *  

      *    

    ×
     

۷۲

بتول شرینکار موحد

۲۶۳۱۲۲۵۱


 *

   

    *

 

۷۳

منیر شرینکار موحد

۶۷۸۵۲۴۷۵


 


 


 


 

۷۴

زهرا صادقی

۱۱۵۰۶۶۰۱

 

 


 


 

۷۵

فاطمه صفرزاده

۲۶۳۰۶۸۸۷


 

 

   *

     

۷۶

صدیقه عارفی

۶۷۸۵۱۲۳۳

       

     

    

    

معصومه عصمتی

۲۷۰۰۳۳۲۱

   * 

    * 

    *

    ×

۷۸

مهران فرخ یار

۲۶۳۲۰۴۹۴

  *

  *   

     *

   ×

۷۹

رویا فلاحی

۲۶۳۹۲۸۴۸

   * 

  *   

    *

    ×

۸۰

مریم قرنی

۲۶۳۹۲۸۴۸


*

  *   

    *

   ×

۸۱

فاطمه قزوینی

۲۵۶۵۲۱۰۶

 *
    

   * 

   * 

  × 

۸۲

فاطمه قطبی

۲۵۶۵۲۱۲۰

   *   

   *  

    * 

   ×

زهرا کاظمی

۲۶۳۱۲۲۳۷

*


   

    

  ×

۸۴

فاطمه گندمکار

۳۸۰۱۸۲۸۸

 

  *  

    

 ×  

۸۵

زهرا گندمی

۱۰۵۲۳۹۲۷

  

   *  

  * 

  

  ×

مریم مس فروش

۲۶۳۲۶۹۹۲

  * 

  *   

 *

    × 

۸۷

اکرم نزادی

۲۶۲۹۶۱۱۰

   

  

        

    

لعیا نیکوفر د

۲۶۳۸۹۹۸۹

  *

    *

   ×

   ×

۸۹

زهرا هاشمی

۲۶۳۲۴۳۶۴


 


 

 


 

۹۰

کبری حاج حسینی

۲۷۰۵۰۳۹۷

 

 

    

   تاريخ : یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰ | 0:20 | نویسنده : گروه معارف اسلامیتاريخ : شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ | 12:37 | نویسنده : گروه معارف اسلامی

ليست حضور همكاران شركت كننده در مجمع عمومي گروه آموزشي معارف

    تاريخ : 21/8/90                               ساعت :4-6 عصر                              محل : دبیرستان محمودیه                      شماره مجمع : 1               خواهران

رديف

نام و نام خانوادگي

آموزشگاه

امضاء

رديف

نام و نام خانوادگي

آموزشگاه

امضاء

1

خانم زینب ذاکری

خدیجه کبری (س)

 

21

خانم زهرا ساجدی

کیهان راوند

 

2

خانم رویا فلاحی

 

 

22

خانم کبری دهقانی

شهید مطهری

 

3

خانم فاطمه حسینی پویا

زینب کبری(س) شهیدپورمحمدیان

 

23

خانم مریم مسفروش

ربیعی

 

4

خانم زهره یزدانی نژاد

خدیجه کبری (س) جهانگیر

 

24

خانم اعظم باقری

فاطمه زهرا (ْس)

 

5

خانم بتول شیرینکار موحد

کتابچی-مازوچی

 

25

خانم شکوه روزبه

فرزانگان-شاهد

 

6

خانم اکرم افتخاری

جانبازان برزک

 

26

خانم فاطمه قطبی

شاهد- نوابی قمصر

 

7

خانم زهراگندمی نصرآبادی

امیرکبیر-نرجس

 

27

خانم کبری شیخی

ربیعی-محمدیان

 

8

خانم عاطفه آوازي قمصري

هنرستان شهيد آويني

 

28

خانم طیبه رحیمی نیا

ربیعی-فاطمه زهرا(س)

 

9

خانم معصومه عصمتی

ربیعی-دستمالچی

 

29

خانم فاطمه قزوینی

کیهان-12فروردین

 

10

خانم اشرف حجتی فر

امیر کبیر-جانبازان برزک

 

30

 

 

 

11

خانم لعیا نیکوفرد

نرجس-آسودگی

 

31

 

 

 

12

خانم مهرانه فرخیار

امیر کبیر-کتابچی

 

32

 

 

 

13

خانم زهرا تاد

جهانگیر-خدیجه کبری(س)

 

33

 

 

 

14

خانم مریم قرنی

فاطمه زهرا(س)-نجفی

 

34

 

 

 

15

خانم ام البنین شاهمیرزایی

پور محمدیان-آسودگی

 

35

 

 

 

16

خانم نرجس خیامی

شهید پور محمدیان

 

36

 

 

 

17

خانم زهرا پورظهیر

نجفی

 

37

 

 

 

18

خانم زهرا کاظمی نیاسر

فرزانگان-شاهد

 

38

 

 

 

19

خانم بتول بنفش مفرد

کتابچی-نجفی

 

39

 

 

 

20

خانم فاطمه زلرع معتمدی

نرجس(س)

 

40

 

 

 

نام و نام خانوادگي سرگروه آموزشي : آقای سعید چاکری-ربابه پهلوانی                                                                                                    امضاء :تاريخ : شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ | 12:36 | نویسنده : گروه معارف اسلامی

ليست حضور همكاران شركت كننده در مجمع عمومي گروه آموزشي معارف

    تاريخ : 21/8/90                               ساعت :4-6 عصر                              محل : دبیرستان محمودیه                      شماره مجمع : 1                   برادران

رديف

نام و نام خانوادگي

آموزشگاه

امضاء

رديف

نام و نام خانوادگي

آموزشگاه

امضاء

1

اقای سعید چاکری

احسا ن

 

21

 

 

 

2

آقای محمد علی مسگری

مستوفی زاده واستاد تمنایی

 

22

 

 

 

3

آقای قاسم رحیمیان

نراقی

 

23

 

 

 

4

آقلی منصور مزینی

محتشمی

 

24

 

 

 

5

آقای محسن رحمانی نوش آبادی

شاهد

 

25

 

 

 

6

محمد علی صفوی نوش آبادی

ساره بیگم علوی

 

26

 

 

 

7

آقای جلال پر دل

تهرانچی

 

27

 

 

 

8

آقای حسن بابایی

 

 

28

 

 

 

9

آقای جواد رافعی نوشآبادی

امام حسین (ع)

 

29

 

 

 

10

آقای حسن فارسی

شهید بهشتی

 

30

 

 

 

11

آقای حسین خلیق

امام خمینی (ره)

 

31

 

 

 

12

آقای اکبر اشرفی

هنرستان نساجی

 

32

 

 

 

13

آقای خیرالله ایمانی بیدگلی

استاد تمنایی

 

33

 

 

 

14

آقای استاد آقایی

 

 

34

 

 

 

15

آقای حسین موحد رستگار

 

 

35

 

 

 

16

 

 

 

36

 

 

 

17

 

 

 

37

 

 

 

18

 

 

 

38

 

 

 

19

 

 

 

39

 

 

 

20

 

 

 

40

 

 

 

نام و نام خانوادگي سرگروه آموزشي : آقای سعید چاکری-ربابه پهلوانی                                                                                                    امضاء :تاريخ : شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ | 11:31 | نویسنده : گروه معارف اسلامی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پرسنلی

جلسه اول

جلسه دوم

 

جلسه  سوم

1

حسن بابایی زاده

۲۶۳۲۲۹۸۸

    

     

2

علی بنایی آرانی

۲۶۳۰۵۱۱۶

*

     

      *

3

سعید چاکری

۲۶۳۱۳۱۷۲

*

      *

       *

4

حسین خلیق

۲۵۸۷۲۸۲۰

*

      

       *

5

جواد رافعی

۲۷۰۰۲۸۱۸

*

       

        *

۶

محسن رحمانی

۲۷۰۰۰۸۵۳

*

       

         *

۷

رضا سربند

۲۵۹۳۹۶۴۶

      

     

۸

محمد علی صفوی

۲۷۰۰۳۲۱۷

       

      

۹

علی اقا متوسل

۲۶۳۰۷۸۴۱

       

       

۱۰

منصور مزینی

۲۶۳۰۸۰۷۱


   *

         

        *

۱۱

محمد علی مسگری

۲۷۰۰۳۸۸۰

      

     

۱۲

حسین موحد رستگار

 

      

       *

۱۳

اکبر فلاح

 

     

       

14

خيرالله ايماني بيدگلي

27006822

*

       *         *

15

جواد رحیمی

 36390668


     

       

16

جلال پردل

11060010

*

17

قاسم رحيميان

20844701

*

*

18

مهدي كدخدا زاده

27000892

*

         *

 

 

 

 ليست همكاران شركت كننده در مجمع علمي فلسفه ومنطق ۹۰-۸۹

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره پرسنلي

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

1

عذرا احمدی

۲۷۰۰۴۲۲۸۱

*

       
     


*     

2

فرزانه باقری

۲۵۶۵۲۱۳۸

*

         
      *

  *   

3

ربابه پهلوانی

۲۵۱۴۵۷۸۳

*

     
    *

4

زهرا تاد

۲۷۰۰۵۸۷۷

*

     *

 *   

5

فاطمه حامدی

۲۷۰۰۲۴۲۳

*

      *

 *    

6

اشرف حجتی فر

۸۶۰۰۵۸۴۳

 

     

     

7

زینب ذاکری

۶۷۸۵۸۲۷۲۵

*

     

 *    

8

طیبه رحیمی نیا

۲۶۳۱۶۷۱۷

*

     

 *    

9

فاطمه زارع معتمدی

۲۵۸۹۱۲۳۶


    *

   *   

 *   

10

زهرا ساجدی

۲۷۰۰۸۰۶۱

*


      *     

      *

11

ام البنین شاه میرزایی

۲۷۰۰۶۲۹۰

*

      *

      *

12

اقدس شهیر

۲۶۳۶۶۴۰۷

 


     

 

13

کبری شیخی

۲۶۳۲۳۰۱۱

*

     *


        *

14

معصومه عصمتی

۲۷۰۰۳۳۲۱

*

      *

   *  

15

رویا فلاحی

۲۶۳۹۲۸۴۸

 

      *

   *  

16

مریم قرنی

۲۶۳۹۲۸۴۸

*


     

 *

17

فاطمه قطبی

۲۵۶۵۲۱۲۰

*

       *

     *     

18

مریم مس فروش

۲۶۳۲۶۹۹۲

*

       *

   *  

19

اکرم نزادی

۲۶۲۹۶۱۱۰

 

 

         

20

فاطمه صفرزاده  

 26306887

 

 

        

21

زهرا پورظهير

27042429

*

 *

 *

22

فاطمه حسيني پويا

41271422

*

 

 

23

۲۴

نرجس خيامي

عاطفه آوازی قمصری

38006191

۲۷۰۰۴۴۹۸

*

 *

*

        *

         *

                                                                           تاريخ : شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ | 9:55 | نویسنده : گروه معارف اسلامی

لیست همکاران شرکت کننده در جلسات گردهمایی گروه معارف

لیست اسامی همکاران شرکت کننده در جلسات گروه های آموزشی متوسطه(معارف اسلامی)سال۹۰-۸۹

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پرسنلی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

1

اصغر استادآقایی

۲۷۰۰۲۰۰۷


*

    *

    *

    * 

2

احمد اختیار زاده

۳۳۲۰۳۷۳۹

 

 

 


 

3

عباسعلی اسماعیلی

۸۶۴۴۷۴۲۴


 

 

 


 

4

اکبر اشرفی

۹۳۳۵۱۶۰۵

*

  *  


    


*    

5

اسماعیل اقا بابایی

۲۵۳۵۶۳۹۶

*

  

  

6

عباسعلی امین ابادی

۲۵۳۴۶۷۳۸

 

 

*
 

7

خیر الله ایمانی

۲۷۰۰۶۸۲۲


*

 


     *

8

محمد اكبري نصر ابادي

۲۱۵۰۵۹۵۴


*

 

 


 

9

حسن بابایی زاده

۲۶۳۲۲۹۸۸

*

 

 * 

    * 

10

علی بنایی آرانی

۲۶۳۰۵۱۱۶


*

  

 

 * 

11

جلال پر دل

۱۱۰۶۰۰۱۰


*

   

  

   

    

12

سید سعدی تقوی

۸۱۰۵۴۷۳۷


*

 


 


 

13

سعید چاکری

۲۶۳۱۳۱۷۲

  *    

   *  

     *

      *

14

رضا حاشیه باف

۲۰۸۴۷۸۵۹

   

    

     *

      

15

حسین خلیق

۲۵۸۷۲۸۲۰


*

 

    *  

    * 

16

جواد رافعی

۲۷۰۰۲۸۱۸


*

     

     *

*     

17

محسن رحمانی

۲۷۰۰۰۸۵۳


*

    

     *

 *   

18

جواد رحیمی

۲۶۳۹۰۶۶۸


*

 


 

  * 

19

علی اصغر رسولی

۲۶۲۹۵۹۸۳


 

     

   

   

20

محسن روشن

۲۷۰۰۶۱۲۴

 

 


 


 

21

قاسم رحيميان

۲۰۸۴۴۷۰۱


*


 *

 *


 *

22

محمد علی سپهری

۲۶۱۷۱۴۶۷

 


 


 


 

23

رضا سربند

۲۵۹۳۹۶۴۶

 


     

     

     

24

حسین علی شریف

۹۰۹۲۳۵۴۲

     

  

    * 

      

25

علی اکبر صاحبی فرد

۲۶۳۱۵۳۶۱


*

 


 


 

26

حسین صادق پور

۲۶۳۳۰۲۰۴

 

 

 


 

27

محمد علی صفوی

۲۷۰۰۳۲۱۷


*

   

     *

       *

28

محمد علی عرشی

۲۶۳۰۷۱۲۷

 

 


 


 

29

ابوالفضل عطوفی

۲۵۶۲۳۳۶۳


 

 

 


 

30

علی غلامرضاپور

۲۶۳۰۲۲۲۳

 


 

 


 

31

حسن فارسی

۲۶۳۱۵۷۲۲

 

   

   

    

32

مهدی کدخدازاده

۲۷۰۰۰۸۹۲

*


  

     *

  *  

33

حسن محقق

۲۶۳۰۷۹۰۶


 


 

 


 

34

علی اقا متوسل

۲۶۳۰۷۸۴۱

 


 


 


 

35

منصور مزینی

۲۶۳۰۸۰۷۱


*

   

     *

    *

36

محمد علی مسگری

۲۷۰۰۳۸۸۰


*

   

     *

    *  

37

حسین نجف آبادی

۱۲۵۵۱۶۸۵


 


 


 

38

محمد حسین وهابی

۲۶۳۱۳۳۶۶

 

 

 


 

39

محمد رضا هاشمی

۲۶۳۹۰۴۰۳

 

 

 


 

40

------------

41

اکبر فلاح

-----------------------

حسين موحد رستگار


---------------

26303698

 

----------

 

--------

   

-------

     

--------------

*

خ

و

ا

ه

ر

ا

ن

عذرا احمدی

۲۷۰۰۴۲۲۸۱


 *     


     

*
    

*
    

۴۳

اکرم افتخاری

۲۷۰۴۲۴۶۸

      
*

 *   

  * 

    *

۴۴

زهره يزداني نژاد

۲۶۳۱۹۵۹۱

**


عاطفه آوازی

۲۷۰۰۴۴۹۸


   *    

      *

  *  

   *

۴۶

اعظم باقری

۲۶۳۰۵۰۱۰

     

     

  *  

    

۴۷

فرزانه باقری

۲۵۶۵۲۱۳۸


     *   

     *     

   * 

      *

۴۸

بتول بنفش مفرد

۵۶۱۲۱۳۸۱

        
*

   *   

    *

    * 

۴۹

ربابه پهلوانی

۲۵۱۴۵۷۸۳

 

*
     

   *

    *

۵۰

صدیقه پور سیدی

۲۶۳۰۵۲۳۶


 

     

  

     

۵۱

کبری دهقانی

۸۱۰۰۹۸۲۲


 *


 *

*


 *

۵۲

زهرا پور ظهیر

۲۷۰۴۲۴۲۹

     
*

     *

     *

    * 

۵۳

بتول پور موسوی

۲۶۳۱۲۱۰۱

 

 

 


 

۵۴

زهرا تاد

۲۷۰۰۵۸۷۷

   *   

  *   

     *

     *

۵۵

اقدس چرخچی

۲۶۳۲۴۹۷۴


 

 

 


 

فاطمه حامدی

۲۷۰۰۲۴۲۳

*
        

      *

    *

  *   

اشرف حجتی فر

۸۶۰۰۵۸۴۳


   *    

 *

    *

    * 

۵۸

فاطمه حسینی پویا

۴۱۲۷۱۴۲۲

*


 

   

     *

فاطمه خرم آبادی

۲۶۳۲۰۰۷۸


 

   

     

     

۶۰

نرجس خیامی

۳۸۰۰۶۱۹۱

  *    

      *

     *

   *   

مریم تبریزی زاده

 

     *

   *

      

۶۲

افروز دستمالچی

۲۷۰۰۶۰۳۶

*
      

   

    

  *  

۶۳

زینب ذاکری

۶۷۸۵۸۲۷۲۵


  *    

  *   

    *

   *

طیبه رحیمی نیا

۲۶۳۱۶۷۱۷

   *   

   

  * 

   *

۶۵

شکوه روزبه

۲۶۳۰۶۱۳۲

   *    

   *  

    *

  *   

۶۶

فاطمه زارع معتمدی

۲۵۸۹۱۲۳۶


   *    


*      

     *

   *   

۶۷

نرگس زین ساز

۲۶۳۱۲۱۸۸


*

*
     

    

     

۶۸

زهرا ساجدی

۲۷۰۰۸۰۶۱

       
*


 *    

  * 

   *

۶۹

ام البنین شاه میرزایی

۲۷۰۰۶۲۹۰

*

 *     

    *

    * 

۷۰

اقدس شهیر

۲۶۳۶۶۴۰۷

 

     


   

     

کبری شیخی

۲۶۳۲۳۰۱۱


*

      *

        *  

     
*     

۷۲

بتول شرینکار موحد

۲۶۳۱۲۲۵۱


 

   

    *

 

۷۳

منیر شرینکار موحد

۶۷۸۵۲۴۷۵


 


 


 


 

۷۴

زهرا صادقی

۱۱۵۰۶۶۰۱

 

 


 


 

۷۵

فاطمه صفرزاده

۲۶۳۰۶۸۸۷


*

 

   *

     

۷۶

صدیقه عارفی

۶۷۸۵۱۲۳۳

       

     

    

    

معصومه عصمتی

۲۷۰۰۳۳۲۱

      
*

  *   

    *

     *

۷۸

مهران فرخ یار

۲۶۳۲۰۴۹۴

 *      

  *   

     *

   * 

۷۹

رویا فلاحی

۲۶۳۹۲۸۴۸

  *     

     *

    *

    * 

۸۰

مریم قرنی

۲۶۳۹۲۸۴۸


*

     *

  *  

  *  

۸۱

فاطمه قزوینی

۲۵۶۵۲۱۰۶


  *    

    * 

   * 

    *  

۸۲

فاطمه قطبی

۲۵۶۵۲۱۲۰

  *    

   *  

     *

   * 

زهرا کاظمی

۲۶۳۱۲۲۳۷


*


   

     *

    *

۸۴

فاطمه گندمکار

۳۸۰۱۸۲۸۸

 

    

    

    

۸۵

زهرا گندمی

۱۰۵۲۳۹۲۷

  *     

   *  

  *

   *

مریم مس فروش

۲۶۳۲۶۹۹۲

      *

    * 

 *

    *  

۸۷

اکرم نزادی

۲۶۲۹۶۱۱۰

   

  

        

    

لعیا نیکوفر د

۲۶۳۸۹۹۸۹

      * 

    * 

    *

  *

۸۹

زهرا هاشمی

۲۶۳۲۴۳۶۴


 


 

 


 

۹۰

کبری حاج حسینی

۲۷۰۵۰۳۹۷

 

 

     *

   

 

 


 


     

   

     

     

 

 

 


 

    

     

    

 

 


 


 


    

    

    

 

جلسات مجمع عمومیتاريخ : سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۸ | 10:53 | نویسنده : گروه معارف اسلامی

زمان

مكان

روز

ماه

جلسات مجامع عمومي

........... جلسه مجازی ............ آذر الی دی جلسه اول
15.30 الی 17 دبیرستان محمودی 11 بهمن جلسه دوم
........... ........... ............ ............ جلسه سوم

۱۷/۳۰                         مرکز تحقیقات              ۱۸                          اردیبهشت          جلسه چهارم

 

 

 

 

 

             تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۷ | 15:10 | نویسنده : گروه معارف اسلامی


  • گارفیلد
  • فروش بک لینک انبوه